ਜੰਮੀ ਮਾਂ" ਸੋਹਣੀ ਸੱਕੀਆਂ ਦੋ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਮ | ਪੰਜਾਬੀ Story V

"ਜੰਮੀ ਮਾਂ"

ਸੋਹਣੀ ਸੱਕੀਆਂ ਦੋ ਬਹਿਣਾ
ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ
ਜਮੀਆ ਜੀਵਨ
ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲੋਂ
ਜੰਮੀ ਮਮਤਾ
ਜਣਨੀ ਬਣੀ

People who shared love close

More like this