*એકલતા માં આજે તેની યાદ આવી ...* *વીતેલા ક્ષણો ન

"*એકલતા માં આજે તેની યાદ આવી ...* *વીતેલા ક્ષણો ની લેહર સાથે આવી ...* *ઘૃણા અને પ્રેમ ની ભાવના એક સાથે* *છલકાઈ** ...* * *ભૂલું કઈ રીતે તને* , તું *મોહબત નો દરિયો* *હતો મારી માટે ** પણ* *પીવા* *લાયક એક બુંદ પણ ** *નહીં** ...*** *Impure poet* #gif"

*એકલતા માં આજે તેની યાદ આવી ...* 
 *વીતેલા ક્ષણો ની લેહર સાથે આવી ...* 
 *ઘૃણા અને પ્રેમ ની ભાવના એક સાથે* *છલકાઈ** ...* *
 *ભૂલું કઈ રીતે તને* ,
તું *મોહબત નો દરિયો* *હતો મારી માટે ** પણ* *પીવા* *લાયક એક બુંદ પણ ** *નહીં** ...*** 
 *Impure poet* #gif

*એકલતા માં આજે તેની યાદ આવી ...* *વીતેલા ક્ષણો ની લેહર સાથે આવી ...* *ઘૃણા અને પ્રેમ ની ભાવના એક સાથે* *છલકાઈ** ...* * *ભૂલું કઈ રીતે તને* , તું *મોહબત નો દરિયો* *હતો મારી માટે ** પણ* *પીવા* *લાયક એક બુંદ પણ ** *નહીં** ...*** *Impure poet* #gif

#basemantstories

People who shared love close

More like this