ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ହସ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି

ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ  ହସ
 ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି
 ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧର୍ଯ୍ୟ
ସଂସାରରେ ସବଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବାସ 
ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ  #NojotoQuote

ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ହସ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବାସ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ #NojotoQuote

People who shared love close

More like this