ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ

"ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ ನೆನಪು ಅದುವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ"

ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ        ನೆನಪು ಅದುವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ ನೆನಪು ಅದುವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

#happymoment

People who shared love close

More like this