ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ

ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ        ನೆನಪು ಅದುವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದೊಂದೇ ನೆನಪು ಅದುವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

#happymoment

People who shared love close

More like this