જે જીકર માં હોય છે હંમેશા એની જ ફિકર રહેતી હોય છે

"જે જીકર માં હોય છે હંમેશા એની જ ફિકર રહેતી હોય છે જીવન માં લોકોની આવન જાવન રોજ થતી જ હોય છે -કુંજદીપ."

જે જીકર માં હોય છે હંમેશા એની જ ફિકર રહેતી હોય છે
જીવન માં લોકોની આવન જાવન રોજ થતી જ હોય છે

-કુંજદીપ.

જે જીકર માં હોય છે હંમેશા એની જ ફિકર રહેતી હોય છે જીવન માં લોકોની આવન જાવન રોજ થતી જ હોય છે -કુંજદીપ.

People who shared love close

More like this