બોવ સાંભળી ને ચાલવું આ પ્યાર ના વરસાદ મા કારણ કે બ

"બોવ સાંભળી ને ચાલવું આ પ્યાર ના વરસાદ મા કારણ કે બજાર મા આ વરસાદ થી બચવા ના રેઇનકોટ નથી મળતા સાહેબ @mari_vato_tari_sathe"

બોવ સાંભળી ને ચાલવું આ પ્યાર ના વરસાદ મા કારણ કે બજાર મા આ વરસાદ થી બચવા ના રેઇનકોટ નથી મળતા સાહેબ
@mari_vato_tari_sathe

બોવ સાંભળી ને ચાલવું આ પ્યાર ના વરસાદ મા કારણ કે બજાર મા આ વરસાદ થી બચવા ના રેઇનકોટ નથી મળતા સાહેબ @mari_vato_tari_sathe

People who shared love close

More like this