தின வேதவாசிப்புத் திட்டம்: 28-01-2019 to 02-02-201

"தின வேதவாசிப்புத் திட்டம்: 28-01-2019 to 02-02-2019 கிழமைகள்: திங்கள் முதல் சனி வரை வேதபகுதி : யாத்திராகமம் 17 முதல் 34 வரை & மத்தேயு 23 முதல் 28 வரை காலை : பழைய ஏற்பாடு 2 அதிகாரம் தினமும் இரவு : பழைய ஏற்பாடு 1 அதிகாரம் & புதிய ஏற்பாடு 1 அதிகாரம் தினமும் #NojotoQuote"

தின வேதவாசிப்புத் திட்டம்: 28-01-2019 to 02-02-2019
கிழமைகள்: திங்கள் முதல் சனி வரை
வேதபகுதி : யாத்திராகமம் 17 முதல் 34 வரை & மத்தேயு 23 முதல் 28 வரை
காலை        : பழைய ஏற்பாடு 2 அதிகாரம் தினமும்
இரவு           : பழைய ஏற்பாடு 1 அதிகாரம் & புதிய ஏற்பாடு 1 அதிகாரம் தினமும் #NojotoQuote

தின வேதவாசிப்புத் திட்டம்: 28-01-2019 to 02-02-2019 கிழமைகள்: திங்கள் முதல் சனி வரை வேதபகுதி : யாத்திராகமம் 17 முதல் 34 வரை & மத்தேயு 23 முதல் 28 வரை காலை : பழைய ஏற்பாடு 2 அதிகாரம் தினமும் இரவு : பழைய ஏற்பாடு 1 அதிகாரம் & புதிய ஏற்பாடு 1 அதிகாரம் தினமும் #NojotoQuote

People who shared love close

More like this