ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਫ਼ਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾ ਕਡ ਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ, ਕਰ ਕੇ ਗਲਾ ਪਿ...

ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਫ਼ਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾ ਕਡ ਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ,
ਕਰ ਕੇ ਗਲਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਵਟਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ,

ਕਰਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ,

ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਫ਼ਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾ ਕਡ ਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ, ਕਰ ਕੇ ਗਲਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਵਟਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ, ਕਰਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕ,

People who shared love close

More like this