ਦਿਲ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖੇ ਦੀ

"ਦਿਲ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ~ਝੱਲੀ ਲੱਡਾ 🌳"

ਦਿਲ   ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ 
 ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ
 ਦਿਖੇ 
 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ
 ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ
  ਜਿਸਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। 
~ਝੱਲੀ ਲੱਡਾ
🌳

ਦਿਲ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ~ਝੱਲੀ ਲੱਡਾ 🌳

#ਦਿਲ

People who shared love close

More like this