જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમની જ પાછળ કાફલો હ...

જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમની જ પાછળ કાફલો હોય છે . #NojotoQuote

જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમની જ પાછળ કાફલો હોય છે . #NojotoQuote

#GoodMorningQuotesGujrati
#Nojotogujrati
#Nojotoગુજરાતી

People who shared love close

More like this