જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમન

"જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમની જ પાછળ કાફલો હોય છે . #NojotoQuote"

જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમની જ પાછળ કાફલો હોય છે . #NojotoQuote

જેમના માં એકલા ચાલવાનો હોંસ્લો હોય છે ,એક દિવસ એમની જ પાછળ કાફલો હોય છે . #NojotoQuote

#GoodMorningQuotesGujrati
#nojotogujrati
#nojotoગુજરાતી

People who shared love close

More like this