క్రమశిక్షణ గురించి చెబుతుంటే పిల్లలు విసుక్కుంటారు

క్రమశిక్షణ గురించి చెబుతుంటే పిల్లలు విసుక్కుంటారు.  కానీ క్రమశిక్షణలో పెరిగి ప్రయోజకులైన పిల్లలు తమను  క్రమశిక్షణలో పెంచినవారికి జీవితాంతం రుణ పడివుంటారని తెలిసి మసలుకోండి 👍
thanku paruchuri Gk
 #NojotoQuote

క్రమశిక్షణ గురించి చెబుతుంటే పిల్లలు విసుక్కుంటారు. కానీ క్రమశిక్షణలో పెరిగి ప్రయోజకులైన పిల్లలు తమను క్రమశిక్షణలో పెంచినవారికి జీవితాంతం రుణ పడివుంటారని తెలిసి మసలుకోండి 👍 thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this