ਕਭੀ ਖੁੱਦ ਸੇ ਪੁਛ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਸੀ ਕੋਣਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ

"ਕਭੀ ਖੁੱਦ ਸੇ ਪੁਛ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਸੀ ਕੋਣਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਦਂਗੀ ਭਰ ਪੱਛਤਾਣਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ... Maninder sad ਜਿਹਾ"

ਕਭੀ ਖੁੱਦ ਸੇ ਪੁਛ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਸੀ ਕੋਣਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਦਂਗੀ ਭਰ ਪੱਛਤਾਣਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ...

Maninder sad ਜਿਹਾ

ਕਭੀ ਖੁੱਦ ਸੇ ਪੁਛ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਸੀ ਕੋਣਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਦਂਗੀ ਭਰ ਪੱਛਤਾਣਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ... Maninder sad ਜਿਹਾ

#Slowlife
#Nomorelife

People who shared love close

More like this