શ્વાસ વગર તો માણસ એકવાર મારે છે પણ વિશ્વાસ વગર તો

"શ્વાસ વગર તો માણસ એકવાર મારે છે પણ વિશ્વાસ વગર તો માણસ રોજ મુંજાય ને મારે છે Heer Rajput"

શ્વાસ વગર તો માણસ
એકવાર મારે છે
પણ
વિશ્વાસ વગર તો માણસ 
રોજ મુંજાય ને મારે છે

Heer Rajput

શ્વાસ વગર તો માણસ એકવાર મારે છે પણ વિશ્વાસ વગર તો માણસ રોજ મુંજાય ને મારે છે Heer Rajput

People who shared love close

More like this