பிரிவின் வலியை விட கூட இருக்கும் உறவுகளின் மாற்றமே

"பிரிவின் வலியை விட கூட இருக்கும் உறவுகளின் மாற்றமே ஒரு மனிதனை பைத்தியம் ஆக்கும்!"

பிரிவின் வலியை விட கூட இருக்கும் உறவுகளின் மாற்றமே ஒரு மனிதனை பைத்தியம் ஆக்கும்!

பிரிவின் வலியை விட கூட இருக்கும் உறவுகளின் மாற்றமே ஒரு மனிதனை பைத்தியம் ஆக்கும்!

People who shared love close

More like this