ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ମିଛ ଏ ସଂସାର ମିଛ ଏଠି ପ୍ରେମ ଆ

"ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ମିଛ ଏ ସଂସାର ମିଛ ଏଠି ପ୍ରେମ ଆଜି ମିଛ ନଗରୀରେ ଲୁଟୁଛି ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ସାଜି ମିଛ କହି ପୁଣି ଲୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ନେତା ଏଁ ଆସି ମିଛ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଚାଲୁଚି ସତ ତ ଗଲାଣି ରୁଷି ପ୍ରେମିକ ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଆଜି ତାର କାରଣ ମିଛ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ହଜି ତ ଗଲାଣି ସବୁ ଏଠି ଭାଇ ତୁଛ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଛେଳି ତ କୁକୁର ସଭିଏଁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ମିଛୁଆ ଲୋକ ତ ସବୁ ତ ପାଇବେ ହେଲେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ.. ଶାୟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ"

ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ     ମିଛ ଏ ସଂସାର 
ମିଛ ଏଠି ପ୍ରେମ ଆଜି 
ମିଛ ନଗରୀରେ      ଲୁଟୁଛି ହୃଦୟ 
ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ସାଜି 

ମିଛ କହି ପୁଣି     ଲୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ 
ମିଛୁଆ ନେତା ଏଁ ଆସି 
ମିଛ ଆଜିକାଲି      ସବୁଠି ଚାଲୁଚି 
ସତ ତ ଗଲାଣି ରୁଷି 

ପ୍ରେମିକ ମନରେ   ନିଆଁ ଲାଗେ ଆଜି 
ତାର କାରଣ ମିଛ 
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ     ହଜି ତ ଗଲାଣି 
ସବୁ ଏଠି ଭାଇ ତୁଛ 

ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଯେ  ଛେଳି ତ କୁକୁର 
ସଭିଏଁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ 
ମିଛୁଆ ଲୋକ ତ  ସବୁ ତ ପାଇବେ 
ହେଲେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ.. ଶାୟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ

ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ମିଛ ଏ ସଂସାର ମିଛ ଏଠି ପ୍ରେମ ଆଜି ମିଛ ନଗରୀରେ ଲୁଟୁଛି ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ସାଜି ମିଛ କହି ପୁଣି ଲୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ନେତା ଏଁ ଆସି ମିଛ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଚାଲୁଚି ସତ ତ ଗଲାଣି ରୁଷି ପ୍ରେମିକ ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଆଜି ତାର କାରଣ ମିଛ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ହଜି ତ ଗଲାଣି ସବୁ ଏଠି ଭାଇ ତୁଛ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଛେଳି ତ କୁକୁର ସଭିଏଁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ମିଛୁଆ ଲୋକ ତ ସବୁ ତ ପାଇବେ ହେଲେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ.. ଶାୟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ

ମିଛ

People who shared love close

More like this