Maloom Hai Mujhe Nafrat Karti Hai Tu Mujhe Kya | bahasa Indonesia Shay

"Maloom Hai Mujhe Nafrat Karti Hai Tu Mujhe Kya Khush Rakhta Hai Wo Tujhe Yah Fir Tu Khush Rakhti Hai Use -Official Nvi Naveen"

Maloom Hai Mujhe 
Nafrat Karti Hai Tu Mujhe 

Kya Khush Rakhta Hai Wo Tujhe 
Yah Fir Tu Khush Rakhti Hai Use 

-Official Nvi Naveen

Maloom Hai Mujhe Nafrat Karti Hai Tu Mujhe Kya Khush Rakhta Hai Wo Tujhe Yah Fir Tu Khush Rakhti Hai Use -Official Nvi Naveen

Nvi Naveen

People who shared love close

More like this