પુસ્તક જ એક એવો મિત્ર છે જે એની મિત્રતા ક્યારેય નય છોડે... બાકી ગણ...

પુસ્તક જ એક એવો મિત્ર છે જે એની મિત્રતા ક્યારેય નય છોડે...  બાકી ગણા મિત્રો એવા પણ હોય છે જે મિત્રતા ને પણ ના ગમતું પુસ્તક સમજી ફેંકી દે... #NojotoQuote

પુસ્તક જ એક એવો મિત્ર છે જે એની મિત્રતા ક્યારેય નય છોડે... બાકી ગણા મિત્રો એવા પણ હોય છે જે મિત્રતા ને પણ ના ગમતું પુસ્તક સમજી ફેંકી દે... #NojotoQuote

પુસ્તક

People who shared love close

More like this