ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ.. ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸ

"ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ.. ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ ਏ.. ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਿਹਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ🙏 Deepu Chopra"

ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ..
ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ ਏ..
ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਿਹਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ🙏
Deepu Chopra

ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ.. ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ ਏ.. ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਿਹਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ🙏 Deepu Chopra

#Chopra #Saab

People who shared love close

More like this