దూరంగా ఉండవలసిన వారికి దగ్గరగా ఉండద్దు.దగ్గరగా ఉండ

"దూరంగా ఉండవలసిన వారికి దగ్గరగా ఉండద్దు.దగ్గరగా ఉండాల్సిన వారికి దూరంగా ఉండవద్దు.రెండూ నష్టాన్నే కలిగిస్తాయి. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍 Thanku Paruchuri Gk"

దూరంగా ఉండవలసిన వారికి దగ్గరగా ఉండద్దు.దగ్గరగా ఉండాల్సిన వారికి దూరంగా ఉండవద్దు.రెండూ నష్టాన్నే కలిగిస్తాయి. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍
Thanku Paruchuri Gk

దూరంగా ఉండవలసిన వారికి దగ్గరగా ఉండద్దు.దగ్గరగా ఉండాల్సిన వారికి దూరంగా ఉండవద్దు.రెండూ నష్టాన్నే కలిగిస్తాయి. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍 Thanku Paruchuri Gk

dilse

People who shared love close

More like this