ଅଦିନିଆ ମେଘ ଲିଭାଇ ପାରିବ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିଆଁ ହ | ଓଡ଼ିଆ Poem

"ଅଦିନିଆ ମେଘ ଲିଭାଇ ପାରିବ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିଆଁ ହୁଳା ଅଦିନିଆ ମେଘ ଲିଭାଇ ପାରିବ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା? ହୃଦୟରେ ଅଛି କେତେ ଯେ ବିରହ ଦୁଃଖ ଅଛି କେତେ ବନ୍ଧୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭାଇ ଭସେଇ ପାରିବ ଏ ତେର ନଇ ସାତ ସିନ୍ଧୁ? ପ୍ରେମିକା ତ ଏଠି ମିଛେଇ ସାଜିଛି ମିଛରେ କରେ ଯେ ପଣ ତା ପାଇଁ ତ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ତ ଲାଗେ ମା ରାଣ ବିଦ୍ୟା ରାଣ କଟା ଘା ରେ ଆଜି କାହିଁକି ଢାଳିବି ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁଣ ଯଦି ଢ଼ାଳିଦେବି ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ ହଜାରେ ହଜାରେ ଗୁଣ.. ଶାୟର - ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ"

ଅଦିନିଆ ମେଘ     ଲିଭାଇ ପାରିବ 
ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିଆଁ ହୁଳା 
ଅଦିନିଆ ମେଘ      ଲିଭାଇ ପାରିବ 
ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା? 

ହୃଦୟରେ ଅଛି      କେତେ ଯେ ବିରହ 
ଦୁଃଖ ଅଛି କେତେ ବନ୍ଧୁ 
ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭାଇ      ଭସେଇ ପାରିବ 
ଏ ତେର ନଇ ସାତ ସିନ୍ଧୁ? 

ପ୍ରେମିକା ତ ଏଠି        ମିଛେଇ ସାଜିଛି 
ମିଛରେ କରେ ଯେ ପଣ 
ତା ପାଇଁ ତ ସବୁ     ସାମାନ୍ୟ ତ ଲାଗେ 
ମା ରାଣ ବିଦ୍ୟା ରାଣ 

କଟା ଘା ରେ ଆଜି       କାହିଁକି ଢାଳିବି 
ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁଣ 
ଯଦି ଢ଼ାଳିଦେବି         ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ
ହଜାରେ ହଜାରେ ଗୁଣ.. 


ଶାୟର -  ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ

ଅଦିନିଆ ମେଘ ଲିଭାଇ ପାରିବ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିଆଁ ହୁଳା ଅଦିନିଆ ମେଘ ଲିଭାଇ ପାରିବ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା? ହୃଦୟରେ ଅଛି କେତେ ଯେ ବିରହ ଦୁଃଖ ଅଛି କେତେ ବନ୍ଧୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭାଇ ଭସେଇ ପାରିବ ଏ ତେର ନଇ ସାତ ସିନ୍ଧୁ? ପ୍ରେମିକା ତ ଏଠି ମିଛେଇ ସାଜିଛି ମିଛରେ କରେ ଯେ ପଣ ତା ପାଇଁ ତ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ତ ଲାଗେ ମା ରାଣ ବିଦ୍ୟା ରାଣ କଟା ଘା ରେ ଆଜି କାହିଁକି ଢାଳିବି ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁଣ ଯଦି ଢ଼ାଳିଦେବି ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ ହଜାରେ ହଜାରେ ଗୁଣ.. ଶାୟର - ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଏକ

my first odia sayari...

People who shared love close

More like this