‪ఓటువేసి ఎవరినో గెలిపించానని ఆనందపడకు.నువ్వు ఓడిపో

"‪ఓటువేసి ఎవరినో గెలిపించానని ఆనందపడకు.నువ్వు ఓడిపోయావేమో గమనించు . ఓటంటే నోటు కాదు . ఓటంటే కులం , మతం కాదు. ఓటంటే ప్రజాస్వామ్యం ! దాన్ని గెలిపించావో లేదో తెలుసుకోవాలి సన్నిహితులారా 👍‬ thanku paruchuri Gk #NojotoQuote"

‪ఓటువేసి ఎవరినో గెలిపించానని ఆనందపడకు.నువ్వు ఓడిపోయావేమో గమనించు . ఓటంటే నోటు కాదు . ఓటంటే కులం , మతం కాదు. ఓటంటే ప్రజాస్వామ్యం ! దాన్ని  గెలిపించావో లేదో తెలుసుకోవాలి సన్నిహితులారా 👍‬
thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

‪ఓటువేసి ఎవరినో గెలిపించానని ఆనందపడకు.నువ్వు ఓడిపోయావేమో గమనించు . ఓటంటే నోటు కాదు . ఓటంటే కులం , మతం కాదు. ఓటంటే ప్రజాస్వామ్యం ! దాన్ని గెలిపించావో లేదో తెలుసుకోవాలి సన్నిహితులారా 👍‬ thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this