తెలియలేదు నేను నీకు తగనని తెలుసుకోదు మనసు ఇప్పటికీ | తెలుగు Poem

"తెలియలేదు నేను నీకు తగనని తెలుసుకోదు మనసు ఇప్పటికీ తెలిసినా ఎందుకో తెలియరాని విషయాలు నువ్వు నేను ఒకటేనంటుంది ఎంత పిచ్చి మనసిది"

తెలియలేదు నేను నీకు తగనని
తెలుసుకోదు మనసు ఇప్పటికీ
తెలిసినా ఎందుకో తెలియరాని విషయాలు
నువ్వు నేను ఒకటేనంటుంది 
ఎంత పిచ్చి మనసిది

తెలియలేదు నేను నీకు తగనని తెలుసుకోదు మనసు ఇప్పటికీ తెలిసినా ఎందుకో తెలియరాని విషయాలు నువ్వు నేను ఒకటేనంటుంది ఎంత పిచ్చి మనసిది

తెలియలేదు నేను నీకు తగనని
తెలుసుకోదు మనసు ఇప్పటికీ
తెలిసినా ఎందుకో తెలియరాని విషయాలు
నువ్వు నేను ఒకటేనంటుంది
ఎంత పిచ్చి మనసిది
#dinakarreddy #lovequotes #nojototelugu

People who shared love close

More like this