ੲਿਹ ੲਿਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣ

"ੲਿਹ ੲਿਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ @ sukhveer gill"

ੲਿਹ ੲਿਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ
@ sukhveer gill

ੲਿਹ ੲਿਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ @ sukhveer gill

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ

People who shared love close

More like this