ઉદાસ લોકોને જયારે ખુશી મળે છે, ત્યારે એમની હસીની ચમક જ અલગ હોય છે...

ઉદાસ લોકોને જયારે ખુશી મળે છે,
ત્યારે એમની હસીની ચમક જ અલગ હોય છે !! #NojotoQuote

ઉદાસ લોકોને જયારે ખુશી મળે છે, ત્યારે એમની હસીની ચમક જ અલગ હોય છે !! #NojotoQuote

જય શ્રી કૃષ્ણ..

People who shared love close

More like this