Khan Junaid

Khan Junaid Lives in Jaipur, Rajasthan, India

"pa le tu esi fateh... ki samundar bhi teri pyas s dare..."

  • Popular Stories
  • Latest Stories