ਜਿਸਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਨੇ ਸੱਜਣਾਂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹ
  • Latest
  • Video