तुझी इतकी सवय झाली आहे की
ते समजतं अन उमजत नाही गं
  • Latest
  • Video

"तुझी इतकी सवय झाली आहे की ते समजतं अन उमजत नाही गं मला तुझे बोलणं हवंहवंसं वाटते तुझ्या आठवणीनं मन अनं हृदय व्याकुळ होते थोडं का होईना तू माझ्याशी बोलतेस असे वाटते हृदयापासून एखादी तरी हाक मारतेस, कितीतरी मनाला सावरतोय पण आवरताच येत नाही मला...  काय करु तुझी एवढी सवयचं झालीयं, मन कधींच तुझं होऊन गेलंय हे कळलंच नाही गं मला.. मी तुझा कोण आहे का नाही माहीत मला माझ्यासाठी तू सर्वस्व आहेस वचन देतो तुला विश्वास ठेव किंवा नको पण भविष्यात खुश ठेवेन तुला कारण तुझ्याचं हृदयात अडकलयं मन  अनं माझ्या दिलाची धडधड आहेस फक्त तू अनं तूच.... कारण तुझी इतकी सवय झालीय गं..."

तुझी इतकी सवय झाली आहे की
ते समजतं अन उमजत नाही गं मला
तुझे बोलणं हवंहवंसं वाटते
तुझ्या आठवणीनं मन अनं हृदय व्याकुळ होते
थोडं का होईना तू माझ्याशी बोलतेस असे वाटते
हृदयापासून एखादी तरी हाक मारतेस,
कितीतरी मनाला सावरतोय 
पण आवरताच येत नाही मला... 
काय करु तुझी एवढी सवयचं झालीयं,
मन कधींच तुझं होऊन गेलंय हे
कळलंच नाही गं मला..
मी तुझा कोण आहे का नाही माहीत मला
माझ्यासाठी तू सर्वस्व आहेस
वचन देतो तुला विश्वास ठेव किंवा नको
पण भविष्यात खुश ठेवेन तुला
कारण तुझ्याचं हृदयात अडकलयं मन 
अनं माझ्या दिलाची धडधड आहेस
फक्त तू अनं तूच....
कारण तुझी इतकी सवय झालीय गं...

Love😍

10 Love