dard is bat ka ha 
ham ajaad toh gye 
par hamre so
  • Latest Stories