ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ 
ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾ ਨਹੀਂ
 ਪਰ
  • Latest
  • Video