us jagab hamesha shant raho🤞 jaha do kaudi ke lo

"us jagab hamesha shant raho🤞 jaha do kaudi ke log apna gun gan gate ho😊"

us jagab hamesha shant 
raho🤞

jaha do kaudi ke log
 apna gun gan gate ho😊

us jagab hamesha shant raho🤞 jaha do kaudi ke log apna gun gan gate ho😊

💓💓💓💓

People who shared love close

More like this