🔫🔫👇🔫🔫 આયર નો દીકરો છુ મારા વાલા હૂઁ તો એક જ "દી" નમીશ પણ...

🔫🔫👇🔫🔫
આયર  નો દીકરો છુ મારા વાલા 
હૂઁ તો એક જ "દી" નમીશ 
પણ ગામ ને 
364 "દી" નમાવીશ..
AhiR
🔫🔫👆🔫🔫

🔫🔫👇🔫🔫 આયર નો દીકરો છુ મારા વાલા હૂઁ તો એક જ "દી" નમીશ પણ ગામ ને 364 "દી" નમાવીશ.. AhiR 🔫🔫👆🔫🔫

People who shared love close

More like this