Nojoto: Largest Storytelling Platform

Cha n coffee ma su fer che? #h_e_e_t_7797 tame ke

Cha n coffee ma su 
fer che? #h_e_e_t_7797 tame kehso kao?
Cha n coffee ma su 
fer che? #h_e_e_t_7797 tame kehso kao?
heetpopat8172

Heet Popat

New Creator

#h_e_e_t_7797 tame kehso kao? #thought