આંખમાં પાણી જરા તો જોઈએ...! સ્વપ્ન એમ જ ક્યાં વવા

આંખમાં પાણી જરા તો જોઈએ...!

સ્વપ્ન એમ જ ક્યાં વવાતુ હોય છે ?!! #NojotoQuote

આંખમાં પાણી જરા તો જોઈએ...! સ્વપ્ન એમ જ ક્યાં વવાતુ હોય છે ?!! #NojotoQuote

Good morning quote in Gujarati
read and share with your friends..
સુપ્રભાત
#nojotoગુજરાતી
#goodmorningquote
#Morning
#સુપ્રભાત
#nojotogujrati

for featuring do participate in challenges..

People who shared love close

More like this