સહુના દિલમાં... એકાદ દિવડાની રોનક થાય... એમ વિચારી... લાખો દિવડા જ...

સહુના દિલમાં...
એકાદ દિવડાની રોનક થાય...
એમ વિચારી... 
લાખો દિવડા જલશે આજ...
#HappyDeepavali 
#HappyDiwali

સહુના દિલમાં... એકાદ દિવડાની રોનક થાય... એમ વિચારી... લાખો દિવડા જલશે આજ... #HappyDeepavali #HappyDiwali

People who shared love close

More like this