ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ

ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ 
ಏನಿದ್ದರೆನು ಜೀವನದಿ
ಬದುಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ

ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಿದ್ದರೆನು ಜೀವನದಿ ಬದುಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ

#Nojoto #kannada #kannadapoems #Nojotokannada #Nojotowriters #Nojotoworld

People who shared love close

More like this