Christopher Roshan Lobo

Christopher Roshan Lobo

  • Popular Stories
  • Latest Stories

"ಗಿಮಾ ಧಾವೆಕ್ ಯೆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಚೆರ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೊ ಉದ್ಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಪೊಂವ್ಲೊ... ಅವಿಶ್ವಾಸಾ ಧಾವೆಕ್ ಯೆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೊ ಮೊಗಾ ಪಾವ್ಸ್ ಯೀ ಪೊಂವ್ಲೊ..."

ಗಿಮಾ ಧಾವೆಕ್
ಯೆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 
ನಳ್ಯಾಚೆರ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೊ
ಉದ್ಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಪೊಂವ್ಲೊ...
ಅವಿಶ್ವಾಸಾ ಧಾವೆಕ್
ಯೆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 
ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೊ
ಮೊಗಾ ಪಾವ್ಸ್ ಯೀ ಪೊಂವ್ಲೊ...

rain

14 Love
4 Share

"ಮೊಗಾ... ತುಜ್ಯಾ ಉಬಾಳ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಡ್ಕಿ ಚೆಪುನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ... ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ತುಜೊ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಾಟ್ ತುಟಂವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾಗೊ ಮ್ಹಜಿ..."

ಮೊಗಾ...
ತುಜ್ಯಾ ಉಬಾಳ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ 
ಮ್ಹಜಿ ಖಾಡ್ಕಿ ಚೆಪುನ್
ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ...
ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳವ್ನ್
ತುಜೊ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಾಟ್ ತುಟಂವ್ನ್
ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್
ವಿಲೀನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ
ಆಶಾಗೊ ಮ್ಹಜಿ...

tears

13 Love
1 Share

"ಗೂಂಡ್ ದುಖಾಂ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚಿ ದೋಣ್ ಬುಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ"

ಗೂಂಡ್ 
ದುಖಾಂ ಕೊಂಡಾಂತ್
ಹಾಸ್ಯಾಂಚಿ ದೋಣ್
ಬುಡೊನ್ 
ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ

capsize

13 Love

"ಹರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಕರ್ಚೊ ಚಂದ್ರ್ "ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್" ಚಾಂದ್ನೆಂ ವಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ ವಾಟೆಕ್ ಭರ್ವಸೊ ದೀಸಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ಮಿನ್ಮಿನ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊಚ್ಚ್"

ಹರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್
ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ 
ಬಾಳಾಂತ್ ಕರ್ಚೊ ಚಂದ್ರ್
"ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್" 
ಚಾಂದ್ನೆಂ ವಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ
ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾನಾ

ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 
ಪಾಯ್ ವಾಟೆಕ್ ಭರ್ವಸೊ
ದೀಸಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್
ರಾತಿಕ್ ಮಿನ್ಮಿನ್ಚಾ
ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ
ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊಚ್ಚ್

street lamp

12 Love
1 Share

"ಮೊಗಾ... ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಆಂಗ್ ಪುಸ್ಚೊ ತುವಾಲೊ ಕರ್ ಗೊ... ನಾಜುಕ್ ಆಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಗ್ ಸುತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಗೊ... ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆಸಾಂಕ್ ಯ್ ಮುಡ್ಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಗೊ... ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಹಾತ್ ತುವಾಲೊ ಕರ್ ಗೊ... ವೊಂಟಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ ಗೊ... ವದನಾರ್ ಮಾಕಾ ಮುಡ್ಡಿಗೊ... ಅಖ್ರೇಕ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿದಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಂಗೀತ್ ಚಾಕಯ್ ಗೊ.."

ಮೊಗಾ...
ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ
ಆಂಗ್ ಪುಸ್ಚೊ ತುವಾಲೊ ಕರ್ ಗೊ...
ನಾಜುಕ್ ಆಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕರುಂಕ್
ಹ್ಯಾ ದೊರಗ್ ಸುತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಗೊ...
ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ
ಕೆಸಾಂಕ್ ಯ್ ಮುಡ್ಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಗೊ...
ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರ್
ಹಾತ್ ತುವಾಲೊ ಕರ್ ಗೊ...
ವೊಂಟಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ ಗೊ...
ವದನಾರ್ ಮಾಕಾ ಮುಡ್ಡಿಗೊ...
ಅಖ್ರೇಕ್
ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿದಾವ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾ ಸಂಗೀತ್ ಚಾಕಯ್ ಗೊ..

towel

7 Love
1 Share