ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸ | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ

"ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ .."

ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ..

ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ..

#youtube_tift
#gurpreetsinghrai
#Thunderbolt_tift
#Thunderbolt #tift #Fashion
#Style
#ootd
#instafashion
#vintage

People who shared love close

More like this