தந்தை: பிறந்ததிலிருந்து நம்முடன் இருக்கும் தோழன். உணர்வுகளை புரிந்...

தந்தை:

பிறந்ததிலிருந்து நம்முடன் இருக்கும் தோழன். 
உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட 
தோழன். 
கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது உதவுபவன் தோழன். 
துன்பத்தை பங்கிட்டு கொள்பவன் தோழன்.
உறவுகளை விட மேண்மையானவன் தோழன்.
இவண் 
இரா.பாக்கியராஜ்

தந்தை: பிறந்ததிலிருந்து நம்முடன் இருக்கும் தோழன். உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட தோழன். கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது உதவுபவன் தோழன். துன்பத்தை பங்கிட்டு கொள்பவன் தோழன். உறவுகளை விட மேண்மையானவன் தோழன். இவண் இரா.பாக்கியராஜ்

People who shared love close

More like this