ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਰੱਬ, ਇਕ ਤੂੰ ਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ

"ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਰੱਬ, ਇਕ ਤੂੰ ਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ। By.. Preet"

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਰੱਬ,

ਇਕ ਤੂੰ ਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ।

By.. Preet

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਰੱਬ, ਇਕ ਤੂੰ ਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ। By.. Preet

ਪ੍ਰੀਤ

People who shared love close

More like this